• +48 606 695 009
  • Prosimy o kontakt:
  • pon.-pt. godz. 17:00 - 21:00
  • weekend godz. 09:00-20:00
Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o medycynie komórkowej.

W okresie przejściowym, w menopauzie, kobiety doświad­czają objawów takich jak uderzenia gorąca, nocne poty, drażliwość, zmiany nastroju i zaburzenia snu. Proces ten może trwać od dwóch do trzech lat, a nawet do 15 lat u nie­których kobiet, przy szeroko zmiennym nasileniu. Około 20­25% kobiet ma poważne objawy wymagające leczenia. Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) lub terapia hormo­nalna w menopauzie (MHT) jest to krótkotrwałe leczenie stosowane w celu łagodzenia objawów menopauzy, których doświadczają kobiety, kiedy organizm zaprzestaje wytwa­rzać żeńskie hormony — estrogen i progesteron.

Jednakże w 2002 roku, poważne badanie kliniczne o nazwie Inicjatywa Zdrowia Kobiet (WHI) zostało przerwane, po­nieważ naukowcy odkryli, że ryzyko związane z HTZ znacz­nie przewyższa postrzegane korzyści. U ponad 80% kobiet natychmiast zaprzestano HTZ, ponieważ terapia ta znacznie zwiększyła częstość występowania zawałów serca, zakrze­pów i udarów mózgu. Później stwierdzono również, że HTZ zwiększa ryzyko pewnych typów raka, takich jak macicy, piersi i jajnika, a także chorób wątroby i pęcherzyka żółcio­wego, które wymagają zatem dalszego leczenia.

Ponieważ ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego i raka było głównym powodem wstrzymania WHI, zaprojektowa­liśmy eksperymenty dla przetestowania, czy kombinacja okre­ślonych mikroskładników odżywczych może wpływać na skutki uboczne związane z leczeniem estrogenem i progestero­nem. Powstawanie blaszki miażdżycowej w tętnicach, odpo­wiedzialnej za większość ataków serca, wiąże się z nadmiernym rozrostem komórek mięśni gładkich, zapaleniami i innymi czynnikami w określonym miejscu naczynia krwionośnego i w końcu blokuje przepływ krwi. Podobnie cechą wszystkich no­wotworów jest niekontrolowany wzrost komórek przy zapew­nieniu im zdolności wnikania do innych tkanek.

Używając hodowanych komórek mięśni gładkich aorty, badaliśmy wpływ różnych mikroskładników odżywczych (witamina C, lizyna, prolina, N-acetylo cysteina i inne) wraz z żeńskimi hormonami estrogenem i progesteronem. Podczas gdy estrogen i progesteron zwiększył wzrost komórek, mie­szanka mikroskładników odżywczych nie tylko zahamowała ten wzrost o 30%, ale odwróciła te skutki o dalsze 25%, nawet przy stosowaniu z estrogenem lub progesteronem.

HTZ zwiększa ryzyko zachorowania na wiele nowotworów. Zauważyliśmy, że komórki poddane działaniu tylko estrogenu lub progesteronu były zdolne do inwazji i mogły powodować potencjalne przerzuty do tkanek. Proces inwazji był znacznie, bo o 78%, zmniejszony przy obecności mikroskładników od­żywczych. Mikroskładniki odżywcze obniżały również po­ziom markerów zapalnych, zapoczątkowujących potencjalnie miażdżycę i raka. Tymczasem synergiczne działanie mikro-składników odżywczych znacznie zwiększyło stabilność ścian naczyń krwionośnych, zmniejszając ryzyko wystąpienia cho­rób układu sercowo-naczyniowego. W innym pilotażowym ba­daniu klinicznym także wykazaliśmy kardioprotekcyjne i synergiczne działanie mikroskładników odżywczych w od­wracaniu progresji miażdżycy.

Hormonalna terapia zastępcza powinna być oceniana w zależ­ności od indywidualnych wymagań i czynników ryzyka. Z nie­których ostatnich badań wynika, że kobiety mogą korzystać z HTZ dla złagodzenia objawów w krótkim okresie, we wczes­nej menopauzie lub w młodszym wieku. Jednak ryzyko zawa­łów serca, udarów mózgu i nowotworów, a zwłaszcza raka piersi, jest nadal duże. Na podstawie naszych wyników badań, miliony kobiet decydujących się na podjęcie HTZ powinny również rozważyć uzupełnienie jej mikroskładnikami odżyw­czymi w celu ochrony przed poważnymi skutkami ubocznymi.

Strona aktualności Nauki o zdrowiu
Niniejsza informacja jest dostarczana dzięki uprzejmości Instytutu Badawczego dr Ratha. Kierowany przez dwóch byłych współpra­cowników dwukrotnego laureata Nagrody Nobla Linusa Paulinga (zm. w 1994 r.), Instytut ten stał się liderem przełomowych badań nad naturalnymi metodami ochrony zdrowia w zakresie raka, cho­rób układu krążenia i innych powszechnych chorób. Instytut jest jednostką w 100% zależną od niedochodowej Fundacji Dr. Ratha.

Przełomowy charakter tych badań stanowi zagrożenie dla liczonego w miliardach dolarów, farmaceutycznego "biznesu zarabiania na chorobie." Nie jest zaskoczeniem, że przez wiele lat lobby farma­ceutyczne atakowało Dr Ratha i jego zespół badawczy, próbując wyciszyć ich przesłanie. Nadaremnie. Podczas tej bitwy dr Rath stał się znanym na całym świecie zwolennikiem medycyny naturalnej mówiąc: "Nigdy w historii medycyny naukowcy nie byli tak zaciekle atakowani za swoje odkrycia. To nam przypomina, że zdrowie nie jest nam dane dobrowolnie, ale musimy o nie walczyć."

 

 

 

Dr. Rath Koalicja Medycyna komórkowa Suplementy

Ta witryna korzysta z plików cookies. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Pliki cookies są wykorzystywane do realizacji usługi, tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności odwiedzających oraz zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu.
Ok